QOS

Cisco QoS
این دوره شامل آموزش تخصصی Cisco QoS مبتنی بر IOS می باشد. در این دوره افراد می توانند تمامی متد های مدیریت پهنای باند ، استراتژی های صف و Policy های مرتبط به تضمین های مختلف ترافیک در شبکه همچون Voice و Video و data را آموخته و بتوانند از آن در ارایه سرویس های بهتر VOIP و یا سایر ترافیک مهم در شبکه به کار گیرند.
کارشناسان و مدیران فنی Data Center ها ، Enterpriser Network و Service Provider
CCNA Routing & Switching
 • Review Converged Networks
 • Understand QoS
 • Describe Best-Effort and Integrated Services Models
 • Describe the Differentiated Services Model
 • Module Summary
 • Module Self-Check
 • MQC Introduction
 • Monitor QoS
 • Define Campus AutoQoS
 • Define WAN AutoQoS
 • Module Summary
 • Module Self-Check
 • Classification and Marking Overview
 • MQC for Classification and Marking
 • NBAR for Classification
 • Use of QoS Preclassify
 • Campus Classification and Marking
 • Module Summary
 • Module Self-Check
 • Queuing Introduction
 • Configure WFQ

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.