Information Security Strategic Management

دوره ISMS
گسترش روز افزون تهدیدات و افزایش حملات سایبری به سازمان‌ها در سال‌های اخیر، بیانگر آن است که شیوه‌های دفاع فعلی در برابر این تهدیدات دیگر جوابگو نیست و سازمان‌ها نیازمند بکارگیری تدابیر اصولی‌تری در این حوزه هستند. امروزه یکی از مهمترین راهکارها در خصوص مدیریت امنیت اطلاعات و پاسخگویی مناسب به تهدیدات سایبری، استفاده از الگوهای راهبردی امنیت اطلاعات است.

در این دوره آموزشی، مخاطبان ضمن آشنایی با الزامات، نیازمندی‌ها، استانداردها و به‌روش‌های راهبردی امنیت اطلاعات در سازمان می‌توانند امنیت اطلاعات را در سازمان‌های خویش، مدیریت و راهبری کنند.

 • آشنایی با الزامات و نیازمندی‌های راهبردی امنیت اطلاعات در سازمان‌های ایرانی
 • آشنایی با استانداردها و به‌روش‌های مدیریت راهبردی امنیت اطلاعات
 • آشنایی با روش‌ها و متدولوژی‌های مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
 • آشنایی با نحوه تدوین برنامه‌های مدیریت تداوم کسب و کار و بازیابی از فاجعه
 • آشنایی با نحوه انتخاب کنترل‌های امنیت اطلاعات برای سازمان
 • آشنایی با چگونگی اندازه گیری اثربخشی کنترل های امنیتی بکار گرفته شده
 • مدیران، راهبران و کارشناسان فناوری اطلاعات و امنیت
 • مشاوران امنیت اطلاعات
 • سایر علاقمندان به مباحث امنیت اطلاعات
آشنایی با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • اصطلاح‌ها و تعاریف مهم امنیت اطلاعات
 • مثلث سه گانه امنیت اطلاعات و نحوه ارتباط اجزای آن با یکدیگر
 • مثلث عملکرد، راحتی استفاده و امنیت و اصول رعایت آن در سازمان‌ها
 • اصول امنیت اطلاعات
 • چرخه تداوم امنیت در سازمان
 • مفاهیم امنیت راهبردی و راهبری امنیت
 • دارایی و دارایی‌های اطلاعاتی در راهبری امنیت
 • روش‌های شناسایی دارایی‌ها
 • به‌روش‌ها و بهترین درس آموزه‌های امنیت اطلاعات
 • الزامات کلیدی امنیت اطلاعات
 • اصول مدیریت امنیت اطلاعات
 • نیازمندی‌های امنیت اطلاعات بهینه
 • آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدات امنیتی
 • چالش‌های فراهم‌آوری امنیت اطلاعات در سازمان‌ها
 • متدولوژی‌های مدیریت دارایی‌ها
 • شیوه‌های ارزش‌دهی به دارایی‌ها
 • شیوه ارزش‌گذاری دارایی‌های با روابط متقابل
 • متدولوژی‌های ارزیابی مخاطرات امنیت اطلاعات
 • استانداردهای مطرح در حوزه ارزیابی مخاطرات امنیت اطلاعات
 • آسیب‌پذیری‌ها و نحوه بررسی و اولویت‌بندی آنها
 • سازوکارهای تبیین آنالیز ضربه (Impact Analysis) و پیامدهای تهدیدات
 • شیوه‌های دستیابی به احتمال وقوع تهدیدات
 • روش‌های ارزیابی و تعیین مخاطره برای هر دارایی
 • روش‌های اولویت‌بندی مخاطرات
 • روش‌های شناسایی و بررسی آسیب‌پذیری‌های دارایی‌ها
 • روش‌های شناسایی و بررسی تهدیدات دارایی‌ها
 • استراتژی‌های مطرح در مدیریت مخاطرات
 • روش تعیین معیار و سطح قابل قبول مخاطرات
 • روش‌های اتخاذ کنترل‌های امنیتی
 • بهترین تجربه‌های جهانی در حوزه مدیریت مخاطرات
 • نقش‌ها و مسئولیت‌های راهبردی امنیت اطلاعات
 • چگونگی تعریف این نقش‌ها و مسئولیت‌ها
 • اصول راهبردی امنیت اطلاعات در حوزه راهبری فناوری اطلاعات و امنیت
 • جایگاه مدیریت امنیت راهبردی در سازمان
 • نقش امنیت راهبردی در فراهم‌آوری دفاع فعال در سازمان
 • حوزه‌های مورد توجه در امنیت راهبردی
 • رویکردهای امنیت راهبردی
 • مزایای امنیت راهبردی
 • مشکلات و چالش‌های امنیت راهبردی
 • مدیریت عملیات
 • مدیریت ظرفیت
 • مدیریت تغییرات
 • مدیریت ارتباطات
 • مدیریت دسترسی
 • مدیریت دارایی‌ها
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت امنیت اطلاعات
 • مدیریت خدمات شخص سوم
  تمرین روز اول:

 • شناسایی الزامات و نیازمندی‌های کلیدی امنیت اطلاعات در سازمان خودتان
 • مدیریت مخاطرات امنیتی نیازمندی‌های تمرین اول
 • راهبردهای کنشی امنیت اطلاعات
 • راهبردهای واکنشی امنیت اطلاعات
 • راهبردهای مبتنی بر بلوغ امنیت اطلاعات سازمانی
 • راهبردهای مبتنی بر استانداردهای امنیتی
 • راهبردهای معرفی شده در چارچوب‌های امنیتی
 • راهبردهای مبتنی بر بهترین شیوه‌های اجرایی
 • مستندات الزامی امنیت اطلاعات
 • استانداردهای مستندسازی امنیت اطلاعات
 • نکات قابل توجه در مستندسازی امنیتی
 • روش‌های نسخه‌گذاری مستندات امنیتی
 • اصول به روز رسانی مستندات امنیتی
 • انواع روش‌های پاسخ‌دهی به حوادث امنیتی
 • نحوه تدوین طرح پاسخ‌دهی به حوادث امنیتی
 • نحوه تعیین اقدامات لازم در خصوص پاسخگویی فوری به حوادث امنیتی
 • نحوه تعیین اقدامات لازم در خصوص پاسخگویی ثانویه به حوادث امنیتی
 • نحوه تعیین اقدامات لازم در خصوص پاسخگویی‌ها با موقعیت‌های ویژه
 • نحوه تعیین طرح محدودسازی اثرات نامطلوب حوادث امنیتی
 • چگونگی طراحی زیرساخت‌های سازمانی مطلوب و مورد نیاز برای پاسخگویی به رویدادهای امنیتی
 • نحوه تعیین متدولوژی مناسب جهت روز آمد کردن اطلاعات رویدادهای امنیتی
 • نحوه تعیین روش تحلیل امور قانونی امنیت اطلاعات
 • استانداردها و بهترین شیوه‌های اجرایی تداوم کسب و کار و بازیابی از فاجعه
 • اصول مهم در تدوین برنامه‌های کسب و کار و بازیابی از فاجعه در سازمان
 • چگونگی تدوین برنامه‌های مدیریت تداوم کسب و کار و بازیابی از فاجعه در سازمان
 • معرفی روش‌های اندازه‌گیری کارایی برنامه‌های تداوم کسب و کار و بازیابی از فاجعه
 • چگونگی تدوین خط‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی امنیت اطلاعات
 • بررسی تفاوت هر یک از این اسناد با یکدیگر
 • چگونگی سنجش اثربخشی این اسناد
 • نحوه بازنگری این اسناد
 • معرفی منابع و وب‌گاه‌های اسناد از قبل تدوین شده
  تمرین روز دوم:

 • تدوین یک خط مشی امنیتی برای خودتان، در حوزه مشخص شده

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.